වටැයීම - Rounding Off for grade 6,7,8,9


වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය

6 ශ්‍රේණිය වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය

Rounding off and Scientific Notation for grade 6,7,8

sinhala maths

sri lanka


Sign In or Register to comment.