වටැයීම - Rounding off for grade 9,10,11


වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය

9 ශ්‍රේණිය වටැයීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය

Rounding off and Scientific Notation for grade 9,10,11

sinhala maths

sri lanka


Sign In or Register to comment.