උසස් පෙළ විභාගයට පාඩම් කිරීමේ සුපිරි ක්‍රමයක් | Anushka Indunil | Chemistry

උසස් පෙළ විභාගයට පාඩම් කිරීමේ සුපිරි ක්‍රමයක්. How to study Chemistry, Physics and Biology for Advanced Level Examination.

Comments

Login or signup to post comments
    No comments yet... be the first to comment on this video.
Rich

Posted By


Rich